Detail projektu

Zpět

Je mravní zákon obecně platný?

Datum zveřejnění : 12. 4. 2012Tisk
Kategorie : Kategorie 1
Autoři :  ucitelG11, Machálková
Škola : Gymnazium 1
Pod vedením : ucitelG11

K. Gajdová, A. Machálková: Jsou morální principy všeobecně platné?

Než začneme řešit samotnou otázku, měli bychom si nejdříve objasnit základní pojmy, které se daného tématu týkají. Jsou to výrazy morálka, principy a platnost.

Co je platné? Platné je to, co je pravdivé, co platí. Je to dáno všeobecností, vztahuje se všeobecně k určitému národu či společnosti.

Co je to princip?

Slovník cizích slov nám vysvětluje pojem princip jako základní myšlenku, obecnou zákonitost či nějaké pravidlo.

Nejdůležitější je pro nás slovo morálka a tu nám definují slovníky vcelku podobně, ale jistých rozdílů si všimneme. Například slovník cizích slov nám morálku popisuje jako mravnost, souhrn mravních zásad, norem. Internetový filosofický slovník nám zase morálku definuje jako přirozenou lidskou schopnost pro odlišení dobra od zla. Konat dobro-jednat v souladu s morálkou, by mělo být potěšením pro každého nepatologického (zdravého) jedince.

Na samotnou otázku se můžeme dívat z různých úhlů pohledů. Můžeme čerpat od ruzných filozofů, z různých náboženství a různých náboženských zdrojů, práva, psychologie a všimneme si odlišností. Každá osoba, každá věda chápe tentýž pojem jinak, dívá se na danou problematiku pod odlišnými zkušenostmi a znalostmi. Tak se na to také dívá (morální) reativismus.Proto nebude lehké najít odpověď na naši otázku. Oproti tomu zde máme i morálku normativní, která říká, že morální principy platí pro všechny, jsou všeobecné a nebere v potaz různé odlišnosti (jako např. zkušenosti, kultura etc.)

Nejprve se podíváme na relativismus. Chceme nejprve pochybovat, používat různé antiteze, které naši otázku nepotvrzují, nýbřž vyvrací.

Antiteze č.1.

 • Psychologie- Zmíníme zde práci L.Kohlberga. Ten dělí morálku do 3 vývojových stadií:

-V nulovém stádiu se nevyskytuje žádná morálka, dítě nerozumí pravidlům, neví, že nějaká jsou. Je ovládnuto

pouze pocity libosti a nelibosti (tím, co chce).

-První stádium se nazývá předkonvenčí morálka. Dítě jedná podle vzorce dobře/špatně. Motivem mu je odměna či trest za určité chování.

-Druhé stádium se nazývá konvenční morálka. V tomto období dítě jedná v souladu s očekáváním rodiny, přátel či společnosti celkově.

-Třetí stádium se nazývá postkonvenční morálka. Morální principy jsou zvnitřněny, jedinec je uznal jako své, snaží se jednat podle všeobecných mravních principů.

 

Závěr k antitezi č.1:

Proti: Z psychologických věděckých důkazů vidíme, že morálka není vrozená, nýbrž osvojená v průběhu času. Tímto dokazujeme, že člověk v sobě neuchovává morální principy celý život, ale že představy a znalosti o nich a etice získává v dětství.

Pro: L.Kohlberg říká, že zdravý jedinec jedná podle principů obecně uznávaných, které hodnotí jak prospěšné pro společnost celkově. Byly provedeny různé (psychologické) výzkumy, které dokázaly, že představy lidí o morálce a morálním ( správném, dobrém) jednání jsou podobné.

Antiteze č.2:

 • Právo-V právu najdeme mnoho rozdílností, např. pojem sankce vztahující se k právu či morálce. V právních odvětvích jsou dány přesné sankce za přečiny či trestné činy. Z hlediska morálky nejsou sankce psané či dané. Každý jedinec je však sankcionván za nemorální chování (v souvislosti s morálkou nemluvíme o přečinech či trestných činech) jiným způsobem. Např. odsouzení společností či se nám ozývá svědomí.

Je dán předpoklad, že dojde ke zvnitřnění morálních hodnot, všeobecných principů. Pokud tento proces nenastane, přichází na řadu právo. To poté řeší a následně sankciuje jednání pachatele.

Morální principy jsou trvalejší, dá se říci, že méně proměnlivé než právní normy-ty jsou pružnější a nemusí být v souladu s morálkou.

Závěr k antitezi č.2

Proti: Odišný náhled na normy. Co je v souladu s normou? Právo x Morálka ( právní normy x morální normy, principy). Nesoulad.

Pro: Morální principy maji delší časovou kontinuitu, jsou trvalejší, vyskytují se zde delší dobu, jsou trvalejší.

 

Antiteze č.3

 • Filozofie-Podíváme se blíže na významného německého filozofa, který se zabýval morálkou- Immanuel Kant.

Nejvýznamnější pro nás je jeho kategorický imeprativ-výrok:„Čin druhým jen to, co chceš, aby každý činil každému.“ Na první pohled by se mohlo zdát, že tento výrok je subjektivní, neboť každý člověk rozhoduje sám za sebe co je dobré-je ovlivněn zkušenostmi. Avšak Kant interpretuje tento výrok jinak. Říká, že člověk by se měl zastavit, zamyslet se nad tím, jaké jednání by bylo prospěšné, aby neškodilo druhým. Měl by jednat v souladu s všeobecným (morálním) principem.

Závěr k antitezi č.3:

Proti:První pohled-usuzujeme na subjektivitu toho, jak se chovat.

Pro: Kant zvažuje existenci všeobecnosti, která platí v rámci morálky pro všechny lidi stejně.

 

Antiteze č.4:

 • náboženství:
 1. Křesťanství-Křesťané věří ve všeobecná morální pravidla, neboť nám byla dána od Boha formou Desatera.

Proti:Bible byla sepsána v době, kdy se na různé činy pohlíželo jako na normální. Ne všechny výroky v bibli lze aplikovat na dnešní společnost.

Pro:Některé části božího desatera se shodují s odlišnými náboženstvími a i ateisté s některými částmi Desatera souhlasí a uplatňují je ve svém životě.

 1. Ateismus-Přestože ateisté nevěří v žádnou vyšší bytost (Boha), který by jim dal soubor zákonů (pravidel, norem) jak se chovat, platí ve společnosti určitá pravidla, která jsou společná pro všechna náboženství i ateisty. Např. nebudeš krást, vraždit...
 1. Konfucius-Zabývá se povětšinou morálkou ve vztahu ke státu, ale pokud se na jeho dílo podíváme bližeji, zjistíme, že se v jistých situacích shoduje s křesťanstvím i filozofií. Pro Konfucia je jedna z nejvyšších ctností láska k bližnímu (tak jako v křesťanství). Najdeme zde odlišnosti, ale základ učení je stejný. Další s Konfuciových výroků je téměř totožný s výrokem Kantovým. To jest: “Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim."Pokud si přečteme nějaké dílo od Konfucia, najdeme zde mnoho shodností, které platí v celém světě. Např.
 • ”Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.“
 • ”I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.“
 • a další pozoruhodné výroky, které stojí za zamyšlení
 1. islám-V islámském náboženství se vyskytují též pravidla, do jisté míry podobná jiným náboženstvím. Jsou to
 • Bůh je zdroj pravdy, lásky.
 • Bůh určil vše na nebi a na zemi do služby lidstvu.(Viz. Starý zákon)
 • Důraz na umírněnost, střídmost, správné chování (dodržuje zásady)
 • Láska k bližním
 • a jiné. Zde je odkaz pro bližší seznámení s islámským náboženstvím

 

 

ZÁVĚR

Seznámili jsme se s různými vědními obory, s různými náboženstvími, zamysleli jsme se nad tím, co každý obor prosazuje, vyznává, podrobili jsme tyto tvrzení analýze, využili jsme filozofických a myšlenkových nástrojů jako jsou dedkuce, indukce etc. a pomocí těchto pravdivých nástrojů jsme se dobrali k závěru.

Každá věda, náboženství i jiný směr mají něco společného v rámci morálky. Nacházíme zde odlišnosti i podobnosti. Každá věda či náboženství má nějaký vztah a pravidla vztahující se k morálce. Tyto pravidla, normy mají stejnou podstatu. Na základě dedukce-filozofického a myšlenkového nástroje jsme zjistili, že morální principy jsou platné všeobecně. Platí pro každou kulturu ve své podstatě-mají stejný či podobný základ.

Pozn. Není možné dobrat se odpovědi na základě přečtení knih, či získáváním informací z jiných prostředků, neboť každá bytost, věda, náboženství či jiný směr má různý pohled na tematiku morálky. Ale na základě našich filozofických metod ( dedukce, generalizace, abstrakce) jsme schopni nalézt správnou odpověď.

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje:

 

http://www.islamweb.cz/elknihovna/zni/moralka.htm

http://www.honzaplsek.cz/i-ting/p-kon.html

http://www.islamweb.cz/elknihovna/zni/moralka.htm

Zdroj: http://www.philosophypages.com/dy/m9.htm#moral

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

http://www.phil.muni.cz/fil/etika/texty/panorama/kohlberg.html

http://psychologie.doktorka.cz/moralni-vyvoj-cloveka/

http://is.muni.cz/th/53259/pravf_m/DP_Pravo_a_moralka.pdf


Multimédia

Pojmy z textu Pojmy z textu Kvíz
Immanuel Kant Immanuel Kant
Jednota Jednota
Náboženství Náboženství
Náboženské principy Náboženské principy

Citace

Nenalezena žádná citace


Autoři : Machálková Andrea,
Škola : Gymnazium 1
Pod vedením : 

Pro citaci použijte následující kód, který vložíte do políčka v citacích při vytváření projektu:
#0066#

Nahoru


Přihlášení
Login
Heslo
Vyhledávání
Hledaný text
Kategorie
Ročník
Řadit dle